TNN online กางแผน"สมาร์ทซิตี้" ต่อยอดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

TNN ONLINE

InfoGraphic

กางแผน"สมาร์ทซิตี้" ต่อยอดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

กางแผนสมาร์ทซิตี้ ต่อยอดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน นอกจากจะเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์แล้ว ผลต่อเนื่องยังก่อให้เกิดการพัฒนา“สมาร์ทซิตี้”ที่รัฐต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา ด้วยระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ที่แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จะขนานไปกับแนวเส้นทางรถไฟที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สอดรับระบบการเดินรถ รถไฟความเร็วสูง แต่ละสถานีจะมีการออกแบบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกของผู้ใช้บริการ คาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่แน่นอน

แม้ว่าโครงการจะอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆ โดยเพราะการเริ่มต้นพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ในอนาคตอันใกล้จะมีการเกิดเมืองใหม่ตามนโยบายของ EEC โดยสถานีรถไฟความเร็วสูงจะกลายเป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งของเมืองนั้นๆ ที่จะสนับสนุนและเชื่อมเมืองให้สอดรับกับการพัฒนา ภายใต้แนวคิด Smart City หรือ "เมืองอัจฉริยะ"

ซึ่งแนวคิด Smart City ตามนิยามของ สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) กำหนดไว้ก็คือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายจะพัฒนา "เมืองอัจฉริยะ" ให้ได้ 60 เมือง ใน 30 จังหวัดภายในปี 2564 และเพิ่มเป็น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ ภายในปี 2565
กางแผนสมาร์ทซิตี้ ต่อยอดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน


{????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}| {????x}| {????????}| {????}| {???????}| {??}| {????av}|